3D ПРИНТИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Проект № ДФНИ Б02/19 от 12.12.2014г.
Бенефициент МУ Варна „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“
Финансова подкрепа от ФНИ към МОН на Р БългарияЗа проекта

Класическата технология за изработване на дентални протезни конструкции е бавен процес, състоящ се от ръчни операции, при които субективният фактор е определящ за точността на конструкцията.

При технологиите за послойно из работване (прототипиращи технологии) производството на 3D обекти става директно от източника на данни чрез добавяне на материала слой по слой. По този начин се елиминират голяма част от операциите на класическата технология, намаляват се времето за изработване и цената, а точността и качеството на денталните конструкции се повишават.

В обучението на студентите по дентална медицина и зъботехника новите технологии са залегнали в теоретичната част, докато в практическата се набляга на класическата технология.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да бъдат създадени зъботехнически и лечебен протоколи за изработване и лечение с протезни конструкции, произведени чрез прототипирани модели, както и учебни програми за студентите по дентална медицина и зъботехника за обучение по иновативните технологии, с което ще се повиши качеството на обучение.