СЕМИНАРИ


СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – ПРИНЦИПИ, ИНОВАЦИИ, РЕЗУЛТАТИ

СЕМИНАР : 22 юни 2017 г

ОРГАНИЗАТОРИ:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА „Проф. д-р П. Стоянов“
ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Министерство на образованието и науката

На 22 юни в зала „Доц. д-р Д. Клисаров“ на Факултета по дентална медицина се проведе семинар-демонстрация на тема „Съвременни технологии в денталната медицина – принципи, иновации, резултати“. Събитието се организира в рамките на проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, финансиран от ФНИ към МОН.


Тематиката на семинара бе насочена към приложението на съвременните технологии на 3D печат в медицината и денталната медицина. В програмата бяха включени лекции за: оригиналните иновативни технологии на бързо прототипиране; оригинална концепция за биологично-инженерни композити и приложение на технологията на избирателно лазерно синтероване в медицината и денталната медицина; якост на адхезия на дентална керамика и акрилова пластмаса към Co-Cr сплави, произведени чрез леене и избирателно лазерно стопяване.


Гост-лектори бяха проф. Лешек Добжански от „Медицински и дентален инженерен център за изследване, дизайн и производство Asklepios“, Гливице, Полша; Доц. Микола Долгов от Институт по проблемите на якостта «Г.С. Писаренко», Национална академия на науките на Украйна, Киев и доц. Руси Минев, ръководител катедра „Материалознание и технология на материалите“, Русенски Университет „Ангел Кънчев“. Членовете на екипа д-р Ивета Катрева и д-р Джендо Джендов представиха резултати от експерименталните изследвания, проведени със закупените по проекта 3D принтер и скенер.3D ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИЯТА

ОТКРИВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ


На 27 ноември в зала „Доц. д-р Д. Клисаров“ на Факултета по дентална медицина бе открита лаборатория по „3D технологии в стоматологията“. Събитието бе организирано в рамките на проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, финансиран от ФНИ към МОН. На него присъстваха гости от Технически Университет – София, Технически Университет – Варна, представители на регионални и национални медии. Лентата по откриване на първата по рода си лаборатория в страната беше прерязана от зам.-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество проф. Тодорка Костадинова и декана на Факултета по дентална медицина доц. д-р Цветан Тончев.


Откриването на лабораторията бе съпроводено със семинар-демонстрация „3D принтиране – особености, приложение, перспективи“. В научната програма на 27 ноември бяха изнесени презентации за предимствата на технологиите за бързо прототипиране, използването на 3D принтирането в биомедицинското инженерство, приложение на CAD/CAM и 3D принтиращите технологии за изграждане на дентални импланти и за възможностите на 3D принтер Rapidshape D30 за изработване на дентални конструкции. Лектори бяха проф. д-р инж. Георги Тодоров от ТУ – София, доц. д-р инж. Руси Минев, РУ „Ангел Кънчев“, Русе, д-р инж. Кртистина Близнакова, ТУ – Варна и доц. д-р инж. Цанка Дикова от ФДМ, МУ-Варна.


През втория ден на семинара в лабораторията „3D технологии в стоматологията“ бе направена демонстрация на възможностите на лабораторен скенер 3Shape серия D750 и 3D принтер Rapid Shape D30, закупени по проекта. Бяха отпечатани дентални мостове на два принтера, работещи по методите на стереолитографията, но с различен източник на светлина – лазер и LED. Направено бе сравнение на качествата и точността на конструкциите, изработени с различната апаратура.


Събитието предизвика голям интерес. Общо в двата дена в него участваха 124 студенти, асистенти, хабилитирани лица, представители на зъботехнически лаборатории. Най-голям бе интересът от страна на студентите – повече от половината от всички участници и през двата дена, следван от асистентите. Естествено процентът участници от МУ-Варна беше най-голям. Потвърждение за успеха на събитието е и интересът, който проявиха колеги от ТУ-Варна и представители на зъботехнически лаборатории и компютърни фирми в града.3D ПРИНТИРАНЕ – ОСОБЕНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

СЕМИНАР-ДЕМОНСТРАЦИЯ


На 27 и 28 ноември в зала „Доц. д-р Д. Клисаров“ на Факултета по дентална медицина ще се проведе семинар-демонстрация на тема „3D принтиране – особености, приложение, перспективи“. В рамките на семинара ще бъде открита лаборатория по „3D технологии в стоматологията“. Събитието се организира в рамките на проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, финансиран от ФНИ към МОН.

В програмата на 27 ноември от 13,30ч. са включени лекции за предимствата и приложенията на технологиите за бързо прототипиране, използването на 3D принтирането в биомедицинското инженерство и приложението на CAD/CAM и 3D принтиращите технологии за изграждане на дентални импланти. Гост-лектори ще бъдат проф. д-р инж. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет при Технически университет – София; доц. д-р инж. Руси Минев, ръководител катедра „Материалознание и технология на материалите“, Русенски Университет „Ангел Кънчев и д-р инж. Кртистина Близнакова, Технически университет – Варна.

През втория ден на семинара - 28 ноември от 9,00ч. в лаборатория „3D технологии в стоматологията“ ще бъде направена демонстрация на възможностите на лабораторен скенер 3Shape серия D750 и 3D принтер Rapid Shape D30, закупени по проекта. Ще се сравнят конструкции за биомедицински приложения, изработени по методите на стереолитографията (stereolitography SLA) и напластяване на материал (fused deposition modeling FDM). Демонстрациите ще бъдат направени от специалисти от Факултет по Дентална медицина и Медицински колеж при Медицински университет – Варна и от Технически университет – Варна.


ПРОГРАМА


27 ноември 2015г. (петък)

13,30-14,15: доц. д-р инж. Руси Минев, РУ „А. Кънчев“, Русе; "Технологии за бързо прототипиране - предимства и приложения"

14,15-15,00: д-р инж. Кристина Близнакова, ТУ-Варна „Използване на 3D принтиране за приложения в биомедицинското инженерство“

15,30-16,15: проф. д-р инж. Георги Тодоров, ТУ-София „Приложение на CAD/CAM и 3D принтиращите технологии за изграждане на дентални импланти“

16,15-17,00: доц. д-р инж. Цанка Дикова, ФДМ, МУ-Варна „Възможности на 3D принтер Rapidshape D30 за изработване на дентални конструкции“

Място: Факултет по Дентална медицина зала „Доц. д-р Д. Клисаров“


28 ноември 2015г (събота)

9,30-11,30: Демонстрация на работата на 3D скенер и принтери

Демонстратори:
Д-р Джендо Джендов, д-р Ивета Катрева, ФДМ, МУ-Варна Диана Павлова, Светлана Пенева, МК, МУ-Варна
Д-р инж. Кристина Близнакова, инж. Данаил Иванов, ТУ-Варна

Място: Факултет по Дентална медицина лаборатория „3D технологии в стоматологията“ВЪЗМОЖНОСТИ И РАБОТА С 3D ПРИНТЕР И СКЕНЕР

ОБУЧЕНИЕ-СЕМИНАР


В периода от 14-16 октомври във Факултета по дентална медицина се проведе обучение-семинар „Възможности и работа с 3D принтер и скенер“. Мероприятието се организира в рамките на проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, финансиран от ФНИ към МОН.

В обучението бяха включени четирима члена на екипа на проекта –специалистите по протетична дентална медицина д-р Джендо Джендов и д-р Ивета Катрева-Бозукова и зъботехниците Светлана Ангелова и Диана Павлова. Целият процес на обучение се предаваше дистанционно в семинарна зала и всеки, който прояви желание, имаше възможност да го посети. Интересът към работата на новата апаратура беше голям от страна на асистентите в Денталния факултет и от студентите по дентална медицина и зъботехника. Всички те имаха възможност да се запознаят в реално време и от обучени специалисти с начина на работа на 3D скенера и принтера.


Апаратурата, закупена по проекта след проведена процедура по ЗОП, включва триизмерен скенер 3Shape и 3D принтер Rapid Shape D30. Софтуерът на скенера може да генерира разнообразни виртуални дентални конструкции - единични кепета, анатомични корони, мостови конструкции, гингивална маска, инлеи, онлеи, фасети, временни дентални конструкции, виртуални диагностични модели, телескоп-корони, индивидуални отпечатъци от лъжици, протектори. Всички те могат да бъдат изработени на 3D принтера от съответните материали – фотополимеризиращи пластмаси.


Новите 3D скенер и принтер представляват CAD-CAM система, която работи на принципа на послойно изработване на детайли от 3D виртуални модели. Технологиите за послойно изработване възникват в средата на 1980-те години, предизвикват голям интерес и се очаква да намерят широко приложение в сферата на денталната медицина, защото позволяват да се произвеждат сложни индивидуални конструкции с голяма точност за кратко време. Новата технология ще залегне във вид на демонстрационни упражнения в програмите за обучение по протетична дентална медицина и зъботехника още през втория семестър на учебната 2015-2016 година.МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ДЕНТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

СЕМИНАР


На 22 юни от 13,30ч. в зала „Доц. д-р Д. Клисаров“ на Факултета по дентална медицина се проведе семинар на тема „Механични изпитания на дентални конструкции“. Семинарът се организира в рамките на проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, финансиран от ФНИ към МОН.

(Вижте видеото)


В програмата са включени лекции за газо-термично и вакуумно-плазмено напластяване на полифункционални покрития, както и за изследване на адхезията на дентални керамики и пластмаси към дентални сплави. Гост-лектори на семинара са проф. Ихор Смирнов и доц. Микола Долгов от Киев, Украйна.


Проф. И. Смирнов работи в катедрата по обработване на повърхностите на материалите към Националния технически университет на Украйна „Киевски политехнически институт“. През 1996г. защитава докторска дисертация на тема „Разработване на технология за получаване на покрития чрез горещо метализиране на медни сплави“, а през 2012г. – дисертация за придобиване на научна степен „доктор на техническите науки“ на тема „Многофункционални плазмени покрития на основата на прахови смеси с наноразмерни съставки и прахове, изработени посредством вакуумно-дъгов метод“.


Той е автор на повече от 100 публикации, учебник и 10 патента. Работи върху многопланови изследвания в областта на изучаване на PVD процесите за нанасяне на тънки покрития от прахови материали и разработване на технологии за плазмено напластяване на покрития.


Доц. М. Долгов е старши научен сътрудник в лабораторията по уякчаване на повърхностите на конструкционните детайли към Института за проблеми на якостта „Г.С. Писаренко“, Национална академия на науките на Украйна. През 1996г. защитава докторска дисертация, а през 2013г. – дисертация за придобиване на научна степен „доктор на техническите науки“. Изучава проблемите на механиката на покритията, механичните характеристики на покритията (модул на еластичност, адхезия и кохезия, остатъчни напрежения) и изследване на напрегнатото състояние на системата основа-покритие чрез аналитични и числови методи.


Автор е на над 170 научни публикации, в които влизат монографията „Съпротивление на деформация и на разрушаване на материали с функционални покрития“, учебни пособия и статии в списанията: „Strength of Materials“, „Powder Metallurgy and Metal Ceramics“, „Technical Physics“, „Современная стоматология“.