Prof. Dr. Tsvetan Lyubenov Tonchev, DMD, PhD

Medical University Varna, project manager

9000 Varna

84 Tsar Osvoboditel, Blvd.

Phone:+359 52 677 200

Fax: +359 52 677 201

E-mail: mfstonchev@mu-varna.bg

More information

Assoc. Prof. Eng. Tsanka Dimitrova Dikova, PhD


Tsanka.Dikova@mu-varna.bg
+359 52 677 213
More information

Prof. Dr. Metodi Zahariev Abadzhiev, DMD, PhD, DSc


metodi.abadjiev@mu-varna.bg
+359 52 677 211
More information

Assoc. Prof. Maksim Ivanov Simov, Medical College Varna


maksim.simov@mu-varna.bg
More information

Dr. Dzhendo Atanasov Dzhendov
PhD


djendo.djendov@mu-varna.bg
+359 88 95 04 508
More information


Dr. Iveta Plamenova Katreva, PhD, Medical University Varna


iveta.katreva@mu-varna.bg
+359 888 817 715
More information

Assoc. Prof. Svetlana Peneva Angelova, PhD, Medical College Varna


svetlana.angelova@mu-varna.bg
More information

Diana Yordanova Pavlova, Medical College Varna


diana.pavlova@mu-varna.bg
More information

Valentina Velikova, Organizer Faculty of Dental Medicine Varna


valentina.velikova@mu-varna.bg
+359 52 677 295
More information